Bretagne – klinik og hotel.

Hotel Bretagne med den flotte beliggenhed højt over Hornbæk By og Sø, har ikke altid været hotel. Bygningen er oprindeligt opført på jorde som tilhørte “Søgård” i Hornbæk . Denne gård lå der, hvor SuperBrugsen og Netto ligger i dag og er måske bedst kendt som “Hotel Bondegården”.

Bretagne blev bygget i 1897 af læge Andreas Chr. Reiersen, som “Reiersens Sanatorium” – et sted hvor bl.a. københavnere kunne komme på rekreation og komme sig i den friske Hornbæk luft..

Efterfølgende vil jeg opliste en tidslinje over Bretagne, Sauntevej 18A matr. nr. 1 u Hornbæk By – som jeg har lært at kende den !

Mange fotos er fra FB-gruppen Hornbæk Dengang og Nu – FB-gruppe Hotel Bretagne.
Kilder: Hornbækegnen, Hornbæk Vandværk 100 år, lokalpressen, FilArkiv, samt egne optegnelser.

1897

– Grunden udstykkes fra “Bondegården” – dengang “Søgård” af ejeren Johannes Johannesen “Bonde”.

1897 – Grunden købes af læge Andreas Chr. Reiersen.

Kort fra 1880.

Søgård – set fra toppen af byggeriet af Reiersens Sanatorium 1898.

1897 – bygges A/S Hornbæk Sanatorium  ( kaldes “Reiersens Sanatorium”)

“Reiersens Sanatorium” står klar i 1898

Sanatoriet henvender sig til patienter med “hjernesygdomme” og til almindelig rekreation. Det bliver hurtigt kendt af mange landliggere, der gæster Hornbæk- så mange patienter kommer derfor fra København og det er ofte unge frøkener fra velhavende familier, der bliver sendt på “rekreation” !

A. C. Reiersen har ansat læge Einar Brünniche, som han efterfølgende lader overtager “Klinikken” !

*

Han har sin egen historie her …..

1905

– etableres “Dr. E. Brünniches Privatklinik”.

1907

Holger Drachmann indlægges i oktober stærkt svækket og deprimeret.

1908 – Holger Drachmann dør 62 år gammel d. 14. januar.

Foto: Hans kiste – Lit de Parade – på Hornbæk Kro

Holger Drachmanns udsigt fra værelse nr. 8
“Drachmanns værelse”

Dr. Brünniche meddeler følgende i f. m. Drachmanns død:

Holger Drachmann blev den 16de October 1907 indlagt paa min Klinik og Kursted i Hornbæk, lidende af en stærk Søvnløshed med Svækkelse og Depression. Han har under hele Opholdet været sengeliggende og havde gjort ikke ringe Fremskridt, men fik for 8 Dage siden uden kendt Foranledning en febril Bronchitis. De sidste Dage har der til denne stødt Tegn paa Lungebetændelse, og i Gaar tog Sygdommen en pludselig Vending med stær/i Stigning af Temperaturen. Patienten har under hele Sygdommen været ved fuld Bevidsthed. Døden indtraf Dags Formiddag ved 10-Tiden, stille og rolig uden Lidelser.

Maleri tv. – Holger Drachmanns kiste foran Hornbæk Kro – ved Stokken – inden fakkeltoget med hans kiste begyndte. Han havde ønsket at blive begravet i Skagen, så mange hornbækkere fulgte hans kiste ad strandvejen til Helsingør. Ukendt kunstner.

1917

– Læge Einar Brünniche  køber bygningen – i folkemunde kaldet “Klinikken”.

Dr. Brünniche har endnu en læge ansat – Johannes Larsen, der behandler og sidder ved Holger Drachmanns sygeleje til det sidste !

Se Hornbæks gamle lægehus tv. på foto – Dr. Larsen, Dr. Berg og Dr. Pranges lægepraksis.

Johannes Larsen bliver senere den første praktiserende læge i Hornbæk.

“Doktor Larsen” bygger i 1923 hus og praksis nederst i Bretagnes park mod byen, Sauntevej 8 – i dag Søvænget 1A. Doktor Larsen bliver en meget afholdt læge i Hornbæk –

Efter sin død i 1939 rejser patienter en gravsten for ham – på Den nye Kirkegård ved Plantagen.

Dr. Einar Brünniches familie bor i København og køber sommerhus på Kystvej nr. 12 “Villa Strand”. Han er også medlem af Hornbæk Vandværks bestyrelse i en længere periode frem til sin død i 1932. Han repræsenterer “Villaforeningen” – en grundejerforening for sommerhusejere.

Foto: Einar Brünniche, hans kone Ellen Frederikke og datteren Pauline.

1932

– ombygges Klinikken til et “Kursted”

 Dr. Brünniche dør 1932.  (*1866 – †1932)

Hans kone Ellen og datteren Pauline står efterfølgende for den daglige drift.

Kurstedet” i begn. af 30’erne.

1938

– Ellen Frederikke Brünniche sælger til inspektør Carl Knudsen.

De efterfølgende år ombygger Carl Knudsen bygningen til den vi har i dag – de flade tage erstattes af saddeltage over hele bygningen og der indrettes flere værelser.

Det må antages, at bygningen først under Carl Knudsens ledelse får navnet Hotel Bretagne !

Det nye Bretagne i 40’erne !

2. Verdenskrig 1940 -1945
hvor over 3.000 tyske soldater besætter Hornbæk – hertil 600 på “Kystbatteriet” i Plantagen.

Vestre Stejlebakke – Hitlers fødselsdag !

Hotel Bretagne
tyske soldater indlogeres på Hotel Bretagne ligesom på de andre hoteller og pensionater i Hornbæk

En anekdote…
Under krigen skal vandværksbestyrer Svend Pii aflæse vandmåleren i kælderen på Hotel Bretagne. Han spørger, hvorfor de tyske soldater bruger meget vand. Dette får soldaten, der følger ham, til at stikke sin maskinpistol i maven på ham og kommandere ham op til den øverstbefalende tysker på hotellet. Han kan ikke forstå, hvorfor vandforbruget “rager” danskerne – der tales højt og kommanderende – men efter lidt snak frem og tilbage på tysk, slipper han den stakkels, stærkt rystet og svedende vandværksbestyrer løs.

August 1943 – internerede dansk  befalingsmænd:

Den 29. august 1943 går regeringen af, og den reducerede hær bliver overfaldet og interneret af besættelsesmagten. Mange steder i Danmark sker dette og i Hornbæk bliver op til 70  danske officerer (Oberst og Oberstløjtnanter – Kaptajner og Ritmestre – Kaptajnløjtnanter og Premierløjtnanter) tilbageholdt på Hotel Bretagne i ca. en måned.

Foto 1942: Badehotellet er brohoved for de tyske tropper i Hornbæk – vagter på taget og kanonstilling foran mod havnen.

Takkebrev til direktør Carl Knudsen Hotel Bretagne okt. 1943:

Til Direktionen for Hotel Bretagne:
Fra den 23. sept – 22 okt 1943 har undertegnede danske officerer været interneret på Bretagne, hvor vi ikke blot har haft husrum, men fra den første dag til den sidste dag mærket, at der ogsaa var hjerterum. Dette har været et stort lyspunkt for os i en trang tid. Vi bringer den ærede direktion vor bedste tak for alt godt og ønsker ved vor afrejse alle på Bretagne en lykkelig fremtid i et frit Danmark . 

Kilde: FB-gruppe Hotel Bretagne. Dokumentet med de mange navne fra 1943 er efterfølgende forære til Hotel Bretagne i 2018 af direktør Carl Knudsens børnebørn Ulla og Nana Knudsen !

De internerede danske befalingsmænd bliver dog efter en måneds tid frigivet og en del går ind i modstandsarbejde. Dels i form af Den Danske Brigade i Sverige, som bliver huset og udrustet af svenskerne, dels i form af illegale militære modstandsgrupper.

1945 – Ved krigens slutning lejer Dansk Røde Kors “Sanatoriet Bretagne Hornbæk”. Krigsflygtninge indkvarteres.

1945 – 47 – 13 russiske (Baltiske) krigsflygtninge dør på Bretagne.

Foto: Gravsten på den gamle Kirkegård

1949

– Elise Westy-Nielsen ( *1901 – †2000 ) køber Bretagne og genstarter det som hotel og sommerpension.

Foto: Hotel Bretagne i 1948

E. Westy-Nielsen i den store stue.

1963 – 1970 -Politiet afholder kurser på Hotel Bretagne i hendes periode efter at Politiskolen i Julebæk brænder i 1962.

*

1949 – 1972 – er Elise Westy-Nielsen pensionatsværtinde på Hotel Bretagne.

Hun har sin egen historie her….

1971 – fejrer hun sit 35-års Nordsjællandsk pensionatsværtinde jubilæum på Hotel Bretagne – læs artikel fra Fr.borg Amtsavis her….

Eller tryk på nedenstående foto…

1972 – I en alder af 71 år stopper Ellen Westy-Nielsen og hoteldriften stopper efterfølgende. Hun flytter til Helsingør og dør i 2000 på Tegnværksgården i Ålsgårde 99 år gammel.

I 1952 sker dette : Fogedudlægningsskøde A/S Hotel Bretagne  – hotellet overtages til anden side, men Elise Westy-Nielsen forpagter i stedet hotellet uopsigeligt frem til 1969 ( kontrakt).

1972 – Ejeren er derfor stadig A/S Hotel Bretagne –
Ingen overtager driften af hotellet de kommende år.

1975

– Ejeren af Bretagne søger om at nedrive Bretagnebygningen og udstykke hele arealet i 14 parcelgrunde. Heraf en grund til ham selv.
Området er udlagt via kommunens dispositionplan 1973 til 1985 til “offentlig service” ( f.eks. hoteldrift eller lign.), men kommunens ejendomsudvalg indstiller herefter til Planstyrelsen at ændre området til “lav og åben bebyggelse” via et § 9 forbud. I praksis et forbud mod den oprindelig plan.

1976 “Bretagnesagen” Et Samlingssted i Hornbæk.
En borgergruppe “Bretagnegruppen” opfordrer Helsingør Kommune til at bruge sin forkøbsret til Hotel Bretagne og tilhørende park til at bygge bl.a. bibliotek, sportshal, svømmesal og cafeteria. Hotelbygningen skal ikke rives ned, men indeholde Bibliotek og mødelokaler for byens borgere.

Projektet er i overensstemmelse med den oprindelige dispositionplan for området, som “offentlig service” og Hornbæk mangler på det tidspunkt en større og samlet skole, hertil en større gymnastiksal. Idrætsforeningen HIF mangler en sportshal og byen, som sådan, et bibliotek og teatersal.

Projektet får stor opbakning ved Borgermødet og senere på foråret 1976, ved en underskriftsindsamling lørdag d. 15. maj 1976 i tidsrummet 14 – 16 ved husstandsombæring af lister. – i alt 1.616 underskrifter !

Arkitekter: Finn Wolstrup og Jørgen Grumstrup, Hornbæk

På trods af den store lokale opbakning bag mødet til “Samlingsstedet” – 250 hornbækkere var mødt op til borgermødet og en underskriftindsamling med 1.661 underskrifter, vedtager Byrådet godt 14 dage senere, med 13 stemmer for og 9 imod, at følge ejendomsudvalgets indstilling om at nedlægge et § 9 forbud, så der efterfølgende kan laves en udstykning af 14 parcelgrunde på Bretagnearealet.

Læs mere om Bretagnesagen her…

*

1977

– et § 9 forbud gælder kun et år og Byrådet vedtager i marts 1977 igen at forlænge det oprindelige § 9 forbud med samme stemmer som i 1976 – 14 for og 9 i mod.

1977 – (sept.) Bretagne-bygningen brænder.

Foto: Kim Agersten.

1977 – i oktober opfordrer Planstyrelsen Byrådet til at lytte til den flotte og demokratiske opbakning i Hornbæk sagen har fået blandt byens borgere.

I november samme år trækker ejeren af Hotel Bretagne sin ansøgning om 14 parcelgrunde tilbage og fortæller, at nu skal Hotel Bretagne sættes i stand og bruges som Hotel.

En lokal politiker stiller umiddelbart efter et forslag om, at kommunen køber Bretagne og dens park og indrettet en bibliotekfilial på 1.000m2 i og omkring den gamle hotelbygning, samt at resten af parken udlægges til grønt område med stiforbindelser til Hornbæk Sø.
Dette nedstemmes af byrådet ved dets møde i januar-78.

1978 – Byrådet ændrer i januar dispositionsplanen tilbage til “Offentlig service” Bretagnesagen er lukket ned.

Mange fra Bretagnegruppen er dog enige om, at sagen sætter gang i udbygningen af den ny skole i 1980, som man ikke ville have fået så hurtig uden Bretagnesagen. !

1983

– Der var mange meninger i 80 og i begn. af 90’erne omkring Bretagnebygningen – som trods løfter om hoteldrift – stille og rolig står og forfalder !

1988  Ejerforholdet ændres til “Ejendomsaktieselskabet Bretagnev/ Jørgen Petersen, Bondegården.

Der ansøges nu om en genopbygning af hotellet, med bl.a. et svømmebassin og sauna, men projektet bliver kun delvis til noget.

Hotel Garni  – Klublejligheder.

Ejeren flytter selv ind.

90’erne -Ejeren af Hotel Bretagne dør i slutn. af 90’erne og hotellet kommer til salg i 1997.

1997

Bretagneparken

  – Lokalplan nr. 5.19 for rækkehuse i parken – bygning og parken mod nord sælges til Jens Jordan.

De 14 senior rækkehuse  bliver efterfølgende kun til 8 boliger til helårsboligformål – der skal bl. a. overholdes en byggelinje til Hornbæk Sø.

2000

Sommerhotel v/ Birgit Frank og Leif Jensen. Begge tidligere Hotel Trouville i Hornbæk.
Hotel Bretagne er kun åbnet denne ene sæson.

Samme år købes Hotel Bretagne af lokale investorer. “Kommanditselskabet Hotel Bretagne” der istandsætter hotellet.

2003

  – Hotel Bretagne  åbner – Kåre Korsbæk og Tim Person driver hotellet.

2004 – Hornbæk Salonskydeselskab afholder sin  første Vinterfest – Fuglekonge Bo Nue. Platten viser Bo Nues store interesse for Hornbæk Sø og Fiske klubben “Gedden”.

2007

  – Hotel Bretagne  får ny ejer Gunnar  Ruben.
Small Hotels Hornbæk”  Hotel Bretagne og Hornbæk Hus får begge Kåre Korsbæk som direktør.

2012 – G. Ruben stopper sin hoteldrift i Hornbæk.

Hotellet sættes efterfølgende til salg – hvor bl.a. kvindekrisecenteret “Røntoften” i Helsingør er interesseret i at købe.

2015

– køber Henrik Frederiksen hotellet.

2016   ombygger “Matas-manden” Henrik Frederiksen hotellet i sin nuværende skikkelse. Det hvide hotel bliver lysegult.

2017 – “Badehotel Bretagne Hornbæk” Forpagtere siden 2017 er Anne og Kasper Heebøll Harboe.

Efterskrift:

Bretagnes Tidslinje vil løbende blive opdateret, når nye informationer og oplysninger dukker op.
Tak for interessen – Jens Peter Pihl februar 2023.

Gå tilbage til Pihls Hornbæk Historier her…..