Havnefest i 1923

Denne side er udgivet i august 2020 – men vil løbende blive opdateret, hvis nye informationer om havnefesten 1923 fremkommer.

Kilder til denne side er Jubilæumsavisen “Hornbæk Havnefester i 100 år”, som udkom d. 8. juli 1981, og som blev udgivet af ugeavisen “Op og ned langs kysten”. Redaktion Poul Støvring og overlærer Johannes Jensen. Tekster af Kaj Eusebius Jakobsen, Carl Bødker Nielsen, Dan Lipczak og Niels Jorges Bagger.
Hornbækegnen Hornbæk historisk Forening og Arkiv. Kai Flors Hornbæk bog fra 1940.
Havnefesten og Sagas hjemmesider. Wikipedia.
Helsingør Leksikon.

Redigeret af Jens Peter Pihl – august 2020

Efter 1. verdenskrig holdt man Havnefest i 1923.

“Smutstenen”
»Nr. 1  – Søndag den 22. juli 1923, – Sidste Aargang«.

Ved den lejlighed udgav man en 4-sidet avis under redaktion af Ch. Frederiksen.
Den bar navnet »Smutstenen« og kostede 25 øre.

Festens program byder på gratis sejltur fra havnen mod køb af festtegnet fra kl. 1-3.

Søndag kl. 4 åbnedes festen med kanonsalut og velkomsttale, hvorefter følgende sang blev sunget:

Festsang ved åbningsfesten søndag d. 22. juli 1923

Mel.: Mens Nordhavet bruser

Om Kattegat bruser mod Hornbæks Strand,
Om Bølgerne taarnhøje skummer, 
Om Havet er spejlblankt som Mosevand, 
Hvor Myggene hyggeligt summer, 
Om sneklædt Granen staar, om lysegrøn, 
Er Hornbæk for os alle lige skøn. 

I Storm som i Stille maa Fiskeren ud,
Han hviler ej Næven i Skødet,
Han ænser ej Uvejr, ej Sne eller Slud,
Det gælder jo kampen for Brødet. –
Imens maa Konen passe Hjem og Barn,
Og rense og bøde de forrevne Garn.

Som Reden for Fuglen er Fristed og Ly,
Til Havnene Fiskerne tager. _
Men Havnen er ikke saa god ved vor By,
Saa Fiskerne idelig klager.
Ej selv de evner at faa den i Stand
Og derfor maa vi hjælpe alle Mand.

Vær derfor ej karrig med Skærven i Dag,
Men hjælp at faa Havnen paa Fode,
Hver Øre, du gi’r, gavner Fiskernes Lag,
Thi Havnen det kommer tilgode.
I flok vi hjælper. Vi skal huske paa:
De mange Bække gør den store Aa.

Ch. Frederiksen.

Hornbæk-koncert

Efter åbningshøjtideligheden var der stor koncert under medvirken af kgl. kammersangerinde frk. Ida Møller, violinisten fru Karen Falck, pianisten hr. Rudolph Simonsen og violoncellisten hr. dr. Bretton Meyer.
Billetpriser: Kr. 2,- og 1,50, ståplads 1,00.

Kl. 7½ var der ny underholdning, hvor bl.a. koncertsangerinde frk. Lilly Ericson, kgl. skuespiller Peter Jerndorff og komponisten hr. Frits Crome optrådte. Efter denne koncert var der dans til kl. 1 i et stort lukket telt.

Om mandagen var der igen koncerter, denne gang under medvirken af koncertsanger hr H.C. Jacobsen, sangforeningen »Brage« ( dir. førstelærer hr. Hoffinann) – Hornbæk Hotels Orkester (dir. kapelmester hr. Svend Ahlstrand), pianisten Elof Nielsen m.fl.

Mandag aften sluttede festen kl. 11 med stort festfyrværkeri.

I »Smutstenen« står også digtet ( Basar-avisen 1923)

“Til Hornbæk by “

1.
Kender du en lille By?
Jeg i Mindet ser tilbage:
Hytter smaa med lave Tage ·
under høje Klitters Ly. –
Fiskerfolk ved aaben Kyst
tog med Havet mangen Dyst;
djærve Mænd med Smil i Øjet,
altid med sin Lod fornøjet.
Det var vore Fædres By.

2.
Byen ved den aabne Kyst
fik en Havn og meget andet;
Fiskerflaaden stolt paa Vandet
stod af Havnen ud med Lyst,
alle Kræfter var i Gang,
tit det gik med Lyst og Sang,
ofte dog med Slid og Møje,
Fiskermand maa meget døje.
Saadan var vor Barndoms By.

3.
Fiskerby det skal du være,
som i Hundreder af Aar,
du fra Havet fik din Ære,
derfra du din Lykke faar.
Øv da Fisker glad din Daad!
Værn din Havn, din By og Baad.
Selv om Tiderne er svære,
her er dog saa godt at være
i vor kære gamle By.

“En indfødt”

Datidens humor

Sidste side i »Smutstenen« slutter med følgende »annoncer«, der giver et billede af datidens humor i Hornbæk. Teksten fortæller, at disse »annoncer« ikke har kostet annoncørerne noget:

Gå tilbage til Hornbæk Havnefester – tidslinje her……